Driva ekonomisk hållbarhet

Driva ekonomisk hållbarhet

En unik utbildning för dig som skapar samhällsnytta i ett kommunalt företag

Spela videoklipp

Det här får du

Lär dig konkreta verktyg för att driva ekonomisk hållbarhet i ditt kommunala företag

Coachning och genomförande av förbättringsprojekt i din egen verksamhet

Diplom som certifierar kunskaperna efter avslutad utbildning med godkänt resultat

Unik pedagogisk process under två månader för maximalt lärande

Sex höginteraktiva workshoppar online med ämnets bästa lärare

Det mest relevanta, skräddarsydda och aktuella innehållet

Socialt och nätverksbyggande lärande utan kostnader för resor och logi

Nio av tio ger utbildningen högsta betyg och rekommenderar den starkt till andra

Sagt om utbildningen

Utbildningens syfte

De kommunala företagens förmåga att driva ekonomisk hållbarhet är en viktig del i samhällets strävan efter en mer hållbar utveckling. I det arbetet behövs bättre och tydligare svar på frågor om hur mycket samhällsnytta som skapas, vad den egentligen kostar att leverera, vem som ska betala och hur allt kan göras mer effektivt och rättvist.

Det här ställer höga krav på en bred grupp av medarbetare i kommunala företag att kunna mäta, analysera och kommunicera ekonomiska konsekvenser på ett sätt som verkligen speglar den samhällsnyttiga verksamhetens speciella syften, förutsättningar och komplexitet.

Driva ekonomisk hållbarhet är en unik utbildning som skräddarsytts för att hjälpa chefer och specialister i kommunala företag att träna upp den här viktiga förmågan. Nio av tio som deltagit ger utbildningen högsta betyg och rekommenderar den starkt till andra. Alla medlemmar i Sobona har också möjlighet att gå utbildningen till ett rabatterat pris.

Utbildningens målgrupp

Driva ekonomisk hållbarhet riktar sig till en bred grupp av chefer och specialister på kommunala företag inom branscherna energi, fastigheter, räddningstjänst, trafik samt vatten och miljö. Klicka nedan för att läsa mer om varför just du ska delta.
Chef eller specialist inom branschen energi
Chef eller specialist inom branschen fastigheter
Chef eller specialist inom branschen räddningstjänst
Chef eller specialist inom branschen trafik
Chef eller specialist inom branschen vatten och miljö

Utbildningens process

Driva ekonomisk hållbarhet pågår under två månader. Med den längre processen får du som deltagare värdefull tid för ditt eget lärande mellan varje moment. Den gör det också möjligt att praktisera dina nya kunskaper i din egen samhällsnyttiga verksamhet medan utbildningen pågår. Något som stärker lärandet ytterligare.

Kärnan i utbildningen utgörs av sex workshoppar som genomförs online. Varje workshop är en halv dag lång och formatet är mycket interaktivt. Pedagogiken bygger på aktivitet och innehållet är skräddarsytt för att hjälpa dig att driva ekonomisk hållbarhet i ditt kommunala företag.

Under utbildningens andra halva arbetar du även med ett eget förbättringsprojekt. Du får coachning av läraren och utbyter erfarenheter med andra deltagare för att skapa så mycket värde som möjligt i din samhällsnyttiga verksamhet. Mot slutet av utbildningen gör du ett test för att erhålla diplom som certifierar dina kunskaper i att driva ekonomisk hållbarhet i kommunala företag.

Utbildningens innehåll

Workshop Online 1
TBA, 08.30-12.00

Utmaningar för att driva ekonomisk hållbarhet i kommunala företag

 • Innan workshoppen gör du en förberedelseuppgift för att säkerställa att din egen teknik för digitala möten fungerar bra. Workshoppen inleds sedan med en presentation av utbildningens syfte, process och innehåll. Därefter lär vi känna varandra i gruppen och inventerar vilka ekonomiska utmaningar vi har i våra kommunala företag.
 • Vi diskuterar sambanden mellan ekonomiska utmaningar och behovet av att driva ekonomisk hållbarhet i verksamheterna. Vi analyserar hur ökade ekonomikunskaper kan hjälpa oss.

Ekonomiska begrepp i kommunala företag

 • Med utgångspunkt från de kommunala företagens mål och förutsättningar lär vi oss vad de mest frekvent använda ekonomiska begreppen egentligen betyder och hänger ihop samt vad de fångar och inte fångar i sin mätning.
 • Om du vill utvärdera ditt eget lärande efter workshoppen finns ett lärquiz att göra på utbildningens hemsida. Där finns också allt bildmaterial och en videoinspelning för den som missade eller vill repetera något moment.
Workshop Online 2
TBA, 08.30-12.00

Investeringskalkylering och ekonomistyrning i kommunala företag

 • Vi lär oss hur investeringskalkyler kan användas för att styra ekonomin i kommunala företag. Vi diskuterar hur investeringskalkylernas mätning av satsning, skörd och risk påverkar olika intressenters analyser och slutsatser om vilka alternativ som bäst driver ekonomisk hållbarhet i samhällsnyttiga verksamheter.
 • Vi analyserar de kommunala företagens kostnader för att finansiera olika satsningar och hur finansieringskostnader och soliditet styr beslut och aktiviteter i verksamheterna.

Åtgärder för ökad samhällsnytta/kostnad

 • Vi diskuterar hur vi med hjälp av investeringskalkyler, och olika antaganden om satsning, skörd och risk, kan identifiera och driva åtgärder för att öka levererad samhällsnytta i förhållande till kostnad i kommunala företag.
 • Om du vill utvärdera ditt eget lärande efter workshoppen finns ett lärquiz att göra på utbildningens hemsida. Där finns också allt bildmaterial och en videoinspelning för den som missade eller vill repetera något moment.
Workshop Online 3
TBA, 08.30-12.00

Självkostnadskalkylering och ekonomistyrning i kommunala företag

 • Vi lär oss hur självkostnadskalkyler kan användas för att styra ekonomin i kommunala företag. Vi diskuterar hur fördelningen av driftskostnader och kapitalkostnader över tid påverkar olika intressenters åsikter om rättvisan och hållbarheten i kommunföretagens avgifter eller behov av skattefinansiering.
 • Vi analyserar de kommunala företagens olika sätt att beräkna självkostnader och hur det styr synen på effektivitet, hållbarhet och vem som ska betala för den samhällsnytta som levereras.

Åtgärder för ökad samhällsnytta/kostnad

 • Vi diskuterar hur vi med hjälp av självkostnadskalkyler, och olika val av metoder för att beräkna kostnader, kan identifiera och driva åtgärder för att öka levererad samhällsnytta i förhållande till kostnad i kommunala företag.
 • Om du vill utvärdera ditt eget lärande efter workshoppen finns ett lärquiz att göra på utbildningens hemsida. Där finns också allt bildmaterial och en videoinspelning för den som missade eller vill repetera något moment.
Workshop Online 4
TBA, 08.30-12.00

Praktikfall kring att äga eller hyra för att driva ekonomisk hållbarhet

 • I smågrupper arbetar vi med att lösa ett praktikfall kring att välja mellan att äga eller hyra en tillgång som behövs för att leverera önskad samhällsnytta. Vi använder en specialbyggd Excelmodell för att mäta ekonomiska konsekvenser av de olika alternativen och analyserar vilket beslut som bäst driver ekonomisk hållbarhet.
 • Vi drar slutsatser om under vilka förutsättningar det är bäst att antingen äga eller hyra en tillgång för att maximera levererad samhällsnytta i förhållande till kostnad.

Coachning av förbättringsprojekt

 • Vi börjar arbetet med våra förbättringsprojekt där syftet är att använda kunskaperna från utbildningen för att driva ekonomisk hållbarhet i den egna verksamheten. Du får hjälp att definiera ett konkret projekt i ditt eget kommunala företag.
 • Om du vill utvärdera ditt eget lärande efter workshoppen finns ett lärquiz att göra på utbildningens hemsida. Där finns också allt bildmaterial och en videoinspelning för den som missade eller vill repetera något moment.
Workshop Online 5
TBA, 08.30-12.00

Praktikfall kring att mäta samhällsnytta för att driva ekonomisk hållbarhet

 • I smågrupper arbetar vi med att lösa ett praktikfall för att utvärdera levererad samhällsnytta i förhållande till kostnad. Med hjälp av olika praktiska exempel, den senaste ekonomiska forskningen och relevanta antaganden om alternativkostnader analyserar vi hur samhällsnytta kan mätas i pengar på samma sätt som kostnader.
 • Vi diskuterar hur en systematisk monetarisering av både samhällsnytta och kostnader kan hjälpa till för att driva ekonomisk hållbarhet i kommunala företag.

Coachning av förbättringsprojekt

 • Vi fortsätter arbetet med våra förbättringsprojekt. Genom coachning och erfarenhetsutbyten hjälper vi varandra att ta nästa steg för att driva ekonomisk hållbarhet. Läraren bokar även separata coachningmöten innan den sista workshoppen.
 • Om du vill utvärdera ditt eget lärande efter workshoppen finns ett lärquiz att göra på utbildningens hemsida. Där finns också allt bildmaterial och en videoinspelning för den som missade eller vill repetera något moment.
Workshop Online 6
TBA, 08.30-12.00

Certifieringstest och presentation av förbättringsprojekt

 • Innan workshoppen gör du certifieringstestet tills du får godkänt. Vi inleder sedan workshoppen med att gå igenom de svåraste frågorna för att stärka vårt lärande ytterligare. Alla deltagare som klarat testet och genomfört utbildningen får diplom som certifierar kunskaperna i att driva ekonomisk hållbarhet i kommunala företag.
 • Vi presenterar och diskuterar våra förbättringsprojekt för att lära av varandra och dokumentera goda exempel på att driva ekonomisk hållbarhet.

Slutsatser för att driva ekonomisk hållbarhet

 • Tillsammans formulerar vi slutsatser för att driva ekonomisk hållbarhet i kommunala företag. Vi utformar en agenda med konkreta aktiviteter för att fortsätta skapa positiv förändring i våra egna verksamheter.
 • Vi avslutar genom att reflektera över vårt eget lärande under hela utbildningen. Efter workshoppen finns allt bildmaterial och en videoinspelning tillgänglig på utbildningens hemsida.

Utbildningens lärare

Erik Alenius

Erik är expert på ekonomisk hållbarhet och en mycket uppskattad lärare. Han har lång erfarenhet av att utbilda chefer och specialister i ekonomisk analys och styrning. Utgångspunkten i lärandet är alltid utmaningarna för att driva ekonomisk hållbarhet i deltagarnas egna verksamheter, oavsett om de arbetar inom näringslivet eller offentlig sektor.

Erik har ett stort intresse för hur bättre kunskaper i ekonomi och det ekonomiska språket kan bidra till en mer hållbar samhällsutveckling. Han har genom åren föreläst i många olika utbildningar riktade till kommunala företag.

Erik är även ansvarig för kurserna i ekonomisk analys och styrning på ESMT Berlin som är Tysklands högst rankade handelshögskola. Han forskar också om kostnadskalkylering och resursutveckling på Handelshögskolan i Stockholm.

Varför ska jag gå utbildningen Driva ekonomisk hållbarhet?

Om du arbetar på ett kommunalt aktiebolag inom branschen energi ska du genomföra utbildningen för att den ger dig:

 • Djupare insikter om vilka utmaningar som behöver hanteras för att verkligen driva ekonomisk hållbarhet i kommunala energiföretag.
 • Bättre kunskaper om vad olika ekonomiska begrepp egentligen betyder.
 • Konkreta verktyg som hjälper dig att fatta bättre investeringsbeslut.
 • Konkreta verktyg som hjälper dig att beräkna vad det faktiskt kostar att leverera energi och fiber, hur det kan göras mer effektivt och vad andra alternativ kostar i jämförelse.
 • Konkreta verktyg som hjälper dig att kommunicera samhällsnyttor och kostnader på ett sätt som leder till mer rättvisa och hållbara energiavgifter.
 • Coaching och genomförande av ett förbättringsprojekt i din egen verksamhet.
 • Ett diplom som certifierar dina kunskaper i att driva ekonomisk hållbarhet i kommunala företag.
Varför ska jag gå utbildningen Driva ekonomisk hållbarhet?

Om du arbetar på ett kommunalt aktiebolag inom branschen fastigheter ska du genomföra utbildningen för att den ger dig:

 • Djupare insikter om vilka utmaningar som behöver hanteras för att verkligen driva ekonomisk hållbarhet i kommunala fastighetsföretag.
 • Bättre kunskaper om vad olika ekonomiska begrepp egentligen betyder.
 • Konkreta verktyg som hjälper dig att fatta bättre investeringsbeslut.
 • Konkreta verktyg som hjälper dig att beräkna vad det faktiskt kostar att leverera lokaler och parkering, hur det kan göras mer effektivt och vad andra alternativ kostar i jämförelse.
 • Konkreta verktyg som hjälper dig att kommunicera samhällsnyttor och kostnader på ett sätt som leder till mer rättvisa och hållbara hyror och avgifter.
 • Coaching och genomförande av ett förbättringsprojekt i din egen verksamhet.
 • Ett diplom som certifierar dina kunskaper i att driva ekonomisk hållbarhet i kommunala företag.
Varför ska jag gå utbildningen Driva ekonomisk hållbarhet?

Om du arbetar på ett kommunalförbund inom räddningstjänsten ska du genomföra utbildningen för att den ger dig:

 • Djupare insikter om vilka utmaningar som behöver hanteras för att verkligen driva ekonomisk hållbarhet i ett kommunalt räddningstjänstförbund.
 • Bättre kunskaper om vad olika ekonomiska begrepp egentligen betyder.
 • Konkreta verktyg som hjälper dig att fatta bättre investeringsbeslut.
 • Konkreta verktyg som hjälper dig att beräkna vad det faktiskt kostar att leverera räddningstjänst, hur det kan göras mer effektivt och vad andra alternativ kostar i jämförelse.
 • Konkreta verktyg som hjälper dig att kommunicera samhällsnyttor och kostnader på ett sätt som leder till en mer rättvis och hållbar finansiering av räddningstjänsten.
 • Coaching och genomförande av ett förbättringsprojekt i din egen verksamhet.
 • Ett diplom som certifierar dina kunskaper i att driva ekonomisk hållbarhet i kommunala företag.
Varför ska jag gå utbildningen Driva ekonomisk hållbarhet?

Om du arbetar på ett kommunalt aktiebolag eller kommunalförbund inom branschen trafik ska du genomföra utbildningen för att den ger dig:

 • Djupare insikter om vilka utmaningar som behöver hanteras för att verkligen driva ekonomisk hållbarhet i kollektivtrafiken.
 • Bättre kunskaper om vad olika ekonomiska begrepp egentligen betyder.
 • Konkreta verktyg som hjälper dig att fatta bättre investeringsbeslut.
 • Konkreta verktyg som hjälper dig att beräkna vad det faktiskt kostar att leverera kollektivtrafik, hur det kan göras mer effektivt och vad andra alternativ kostar i jämförelse.
 • Konkreta verktyg som hjälper dig att kommunicera samhällsnyttor och kostnader på ett sätt som leder till en mer rättvis och hållbar finansiering av kollektivtrafiken.
 • Coaching och genomförande av ett förbättringsprojekt i din egen verksamhet.
 • Ett diplom som certifierar dina kunskaper i att driva ekonomisk hållbarhet i kommunala företag.
Varför ska jag gå utbildningen Driva ekonomisk hållbarhet?

Om du arbetar på ett kommunalt aktiebolag eller kommunalförbund inom branschen vatten och miljö ska du genomföra utbildningen för att den ger dig:

 • Djupare insikter om vilka utmaningar som behöver hanteras för att verkligen driva ekonomisk hållbarhet inom VA, renhållning och återvinning.
 • Bättre kunskaper om vad olika ekonomiska begrepp egentligen betyder.
 • Konkreta verktyg som hjälper dig att fatta bättre investeringsbeslut.
 • Konkreta verktyg som hjälper dig att beräkna vad det faktiskt kostar att leverera VA, renhållning och återvinning, hur det kan göras mer effektivt och vad andra alternativ kostar i jämförelse.
 • Konkreta verktyg som hjälper dig att kommunicera samhällsnyttor och kostnader på ett sätt som leder till mer rättvisa och hållbara avgifter för VA, renhållning och återvinning.
 • Coaching och genomförande av ett förbättringsprojekt i din egen verksamhet.
 • Ett diplom som certifierar dina kunskaper i att driva ekonomisk hållbarhet i kommunala företag.